0 216 612 25 26 - 0 542 838 68 56

Sertifikaların sürücü belgesine dönüştürülmesi

 Bu Yönetmelik kapsamında elektronik sistem üzerinden Bakanlıkça gönderilen bilgiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerden güvenli elektronik sistemle alınan diğer bilgiler esas alınmak suretiyle, sürücü adayının trafik tescil birimlerine bizzat müracaat şartı  aranmadan,  sertifika  sürücü  belgesine  dönüştürülür.  Sertifikanın  sürücü  belgesine dönüştürülmesi  işlemi Emniyet Genel Müdürlüğünce,  18/7/1997 tarihli  ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 81 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre merkezi olarak kişiselleştirilerek basılır ve ilgililerin beyan etmiş oldukları adreslerine posta yoluyla gönderilir.

 Sertifika sahipleri, sertifikaların birinci fıkra kapsamında merkezi olarak sürücü belgesine dönüştürülmesi uygulamasına geçilinceye kadar, sertifikalarını sınıfına uygun sürücü belgesiyle değiştirmek üzere herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvururlar.

  Sürücü  sertifikasının  sürücü  belgesine  dönüştürülmesi  süresi  en  çok  iki  yıldır.  Süresi içerisinde  sınıfına  uygun  sürücü  belgesi  ile  değiştirilmeyen  sertifikaların  geçerliliği  sona  erer. Sertifikalar  sürücü  belgesiyle  değiştirilmedikçe  karayolunda  araç  kullanma  yetkisi  vermez. Sürenin son günü hafta sonu veya resmî tatil olması durumunda bu süre ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.