0 216 612 25 26 - 0 542 838 68 56

Kurslara müracaat esasları

Kursa  kayıt  olacak  kursiyerlerde  aranacak  şartlar  ile  ilgili  olarak  Karayolları  Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi ve ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır.

Kayıtta istenecek belgeler
1) T.C. kimlik numarası,
2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,
3)  Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,
5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),
6)  Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi
7)  18  yaşını  doldurmamış  kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi,
Yabancı uyruklu kursiyerlerden;
1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,
3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,
5)  Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,
6)  18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi,
7)  Sürücü belgesi almaya engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Sicil Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre Cumhuriyet başsavcılıkları/kaymakamlıklardan alınacak belge,